نمایش یک نتیجه

خاطرات شهرم دلیجان

۱۰,۰۰۰ تومان

این کتاب خاطرات خیالی و واقعی نویسنده از شهر زادگاهش دلیجان می باشد. گاهی دلتنگی و گاهی زندگی سنتی و مدرن امروز، خود بزرگترین دلیل برای نوشتن این اثر شده است. نویسندة این اثر با 38 عنوان داستان خاطرات خود را شرح می دهد.