نمایش یک نتیجه

الگوهای سیستمی1

۹۵,۰۰۰ تومان

محققان حوزه تفکر سیستمی پس از بررسی سازمان ها علیرغم تفاوت های ظاهری به الگوهای رفتاری، ساختارها و مشکلات مشابهی پی برده اند و آنها را تحت عنوان الگوهای سیستمی معرفی کرده اند. این الگوها بعضی از ساختارها، روش ها ی متداول تصمیم گیری و نتایج آنها را نشان می دهند. به نحوی که با استفاده از این الگوها و با دیدن نشانه ها می توان ساختارهای شکل دهنده را شناسایی کرده و مؤثرترین راه حل ها را به کار گرفت. فهم این الگوها انسان را برای درک ساختار ایجادکننده تحولات و چگونگی مدیریت آنها آماده می کند. همچنین با استفاده از این الگوها می توان مشکلات را پیشبینی و اقدامات مقتضی را تعریف کرد. این الگوها ابزار قدرتمندی برای عارضه یابی بیماری های مزمن و پنهان سازمان ها و تعریف اقدامات اهرمی با توان ایجاد تغییرات بنیادین هستند. به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری این الگوها بر زندگی افراد، سازمان ها و جوامع، هر ساله در کشورهای صنعتی کارگاه های آموزشی متعددی در این زمینه برای مدیران و معلمان برگزار می شود.