نمایش یک نتیجه

رهایی

۷,۰۰۰ تومان

نوشته های این مجموعه تکه های جدا شده از ناگفته هائیست که شاید خیلی از جوانان جامعة ما با آن درگیرند. نویسندة این اثر متن هایی را نوشته تا ثابت کند همة زندگی درد و رنج و ناکامی نیست.