نمایش یک نتیجه

نکاح در سنت اسلامی

۳۰,۰۰۰ تومان

از جمله تعابیر رسا و نغز اسلام در بیان اهمیت ازدواج همانا بیان ثمرات و فواید مادی و معنوی مترتب بر آن است؛ با این روش، هم جایگاه ازدواج را نزد خداوند بیان می دارد و هم انسان ها را به انجام آن ترغیب می کند بر همین اساس در مکتب اسلام ازدواج مایة فزونی رزق و روزی و سبب زیادی ثروت، به تأخیر افتادن مرگ و بلندی عمر دانسته شده است. این کتاب ماهیت این امر پسندیده (ازدواج) را شرح داده و اهداف و آثار آن را نیز تشریح کرده است. مفهوم و ماهیت خواستگاری، ولایت در ازدواج، کفویت در نکاح، مهریه، نفقه، متعه، شروط ضمن عقد و حضانت از مباحث عمدة این کتاب محسوب می شود.