نمایش یک نتیجه

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، سفارش خلق یک اثر نوشتاری را به دیگری می دهد و دیگری نیز ایجاد آن را تعهد می نماید. اثرهایی که در نتیجة سفارش پدید می آیند امروزه طیف وسیعی از آثار را به خود اختصاص داده اند و همانند آثار غیرسفارشی از حمایت های قانونی برخوردار گردیده اند. حقوق موضوعة ایران، حکم خاصی در مورد ماهیت قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری ندارد ولی ماهیت ویژة این قرارداد، خصوصاً در جایی که قرارداد، اثری در تعلق حقوق مادی اثر خلق شده به سفارش دهنده نداشته باشد آن را به قرارداد اجارة اشخاص، نزدیک می سازد ولی در بسیاری از موارد، قرارداد سفارش خلق اثر نوشتاری از قراردادهای نامعین موضوع 10 قانون مدنی می باشد. این کتاب در دو بخش به بررسی ماهیت و آثار این قرارداد می پردازد.