نمایش یک نتیجه

مدیریت تعارض در مدرسه (مدیریت رفتار سازمانی)

۹۲,۰۰۰ تومان

هدف اصلی کتاب فراهم کردن دانش نظری و عملی برای کسانی است که می خواهند با دیدگاهی علمی پدیدة تعارض در مدرسه را درک و تحلیل نمایند. مطالب کتاب در هفت فصل تنظیم و تدوین شده است. در فصل اول اهمیت مسألة تعارض مورد اشاره قرار گرفته و سپس فصول جداگانه ای به تعریف و انواع تعارض، نگرش ها نسبت به تعارض، مراحل شکل گیری تعارض و شیوه های حل تعارض اختصاص یافته است. فصل ششم به رویکردهای حل تعارض در مدرسه پرداخته و بالاخره فصل هفتم مدل پیشنهادی مدیریت تعارض در مدرسه را معرفی و مورد بحث قرار داده است. مطالعة این کتاب به کلیة مدیران مدارس، معلمان و دست اندر کاران آموزش و پرورش و همچنین دانشجویان رشته های مدیریت به ویژه دانشجویان رشتة مدیریت آموزشی توصیه می گردد.